Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 2.4.2019
Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä
  YlläpitoCOM ICT Oy
  Yhteystiedot:
  Louhenkatu 7
  74100 Iisalmi
  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
  YlläpitoCOM ICT Oy / Janne Venäläinen
  Louhenkatu 7
  74100 Iisalmi
  +358 440 983 836
  janne@yllapito.com
 2. Rekisteröidyt
  Rekisteristä löytyy asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat
 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Rekisterin pitämisen peruste:
   Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
   Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista,
  lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)
  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
   Asiakassuhteen hoitaminen
   Palveluistamme ja tuotteistamme kertominen
 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  Yhteystiedot
   nimi
   osoite
   sähköposti
   puhelinnumero
  Tietosuojaseloste 2.4.2019
  Asiakastiedot
   tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 5. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
  tuki@yllapito.com.
  Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
  Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
  lainvastaisesti.
  Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
  Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
  poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
  poistaa.
  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
  tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
  määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen
  määräajan umpeutumista.
  Suostumuksen peruuttaminen
  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
  asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
  saadaan ratkaistua.
  Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
  henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
  Tietosuojaseloste 2.4.2019
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
   asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
   asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai sosiaalisen median kautta
   mahdolliselta kolmannelta osapuolelta, jolla on oikeus toimittaa tietoja eteenpäin (esim.
  yhteistyökumppanit).
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin YlläpitoCOM ICT Oy:n ulkopuolelle ilman asiakkaan erillistä
  lupaa muutoin, kuin tietosuoja-asetuksen mukaiseen käyttöön.
  Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme
  säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
   Mailchimp (The Rocket Science Group)
   Google (Alphabet, sähköposti- ja pilvipalvelut)
 8. Käsittelyn kesto
  Kirjaa, kauanko tietoa säilytetään, tai käsittelyn pituutta koskevat yleiset periaatteet.
   Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
   Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme
  markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
 9. Henkilötietojen käsittelijät
  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
  käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
  käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään
  EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla
  henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.